Què és la nòmina i quines parts i informació conté?

La nòmina és el document legal que certifica el pagament del salari a un treballador/a, i inclou aquesta informació i dades: Dades identificatives. Període de liquidació. Devengo o Meritació. Detall de les percepcions salarials. Detall de les percepcions no salarials. Detall de les deduccions. Líquid. Bases de cotització   Dades identificatives:Dades de l’empresa: raó social…