Permisos recollits en el teu conveni de treball, són llicències laborals retribuïdes. Són uns permisos de durada determinada durant els quals el treballador o treballadora continua percebent el salari com si hagués acudit al seu lloc de treball amb total normalitat. És important saber que s’han de sol·licitar amb avís previ, excepte en circumstàncies excepcionals en què sigui impossible i sempre s’hauran de justificar a la Cooperativa.

 • Permís per matrimoni
 • Permís per naixement d’un fill (paternitat o maternitat)
 • Permís per mort, accident o malaltia greu d’un familiar
 • Permís per mudança
 • Permís per deures públics
 • Permís per funció sindical o representació de treballadors
 • Permís per exàmens prenatals o per preparar el part
 • Permís per exàmens
 • Altres permisos – per conveni col·lectiu o pacte individual.

En tots els casos ho has de sol·licitar a través del NsTime, el programa de registre horari que fas servir diàriament. I la persona responsable del servei o departament on treballis, l’analitzarà i si s’escau, l’aprovarà. tingues en compte que en el cas de:

 • Permís per matrimoni
 • Permís per naixement d’un fill (paternitat o maternitat)

Hauràs d’informar també al teu tècnic/a laboral i al Gestor/a del teu servei.

NOTA: Les excedències o permisos no retribuïts s’han de pactar i autoritzar amb la Cooperativa, per tant, hauràs de posar-te en contacte amb el teu tècnic/a laboral i el teu Gestor/a del teu servei.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment