• La retenció de l’IRPF(l’impost sobre la renda de les persones físiques): Aquesta retenció és variable i depenen del salari del treballador/a i de les seves circumstàncies personals i familiars. L’impost sobre la renda de les persones físiques és un impost que intenta adaptar-se a les necessitats personals i familiars de cada cas. Hi ha desgravaments per a fills al càrrec, persones majors, persones amb discapacitat, etc. per tant, davant d’un mateix salari, dues persones poden tenir un % de retenció diferent en funció de les seves circumstàncies personals i familiars.
  • La retenció d’IRPF en nòmina és una part de l’impost que l’empresa avança a l’Agència Tributària a nom del treballador/a amb el cobrament de la nòmina cada mes. És a dir, una espècie de “bestreta” en forma de retenció sobre el salari brut.
  • L’empresa és l’encarregada de presentar i pagar aquestes retencions d’IRPF a l’Agència Tributària mitjançant la presentació de models com el Model 111, que es presenta mensualment o trimestralment.
  • L’IRPF és una de les peces bàsiques del sistema tributari espanyol. Comprendre el seu funcionament és important per entendre com funciona la nostra societat i el món laboral.
  • És un tribut de caràcter personal i directe que grava, segons els principis d’igualtat, generalitat i progressivitat, la renda de les persones físiques d’acord amb la seva naturalesa i les seves circumstàncies personals i familiars.
  • Aquest impost han de pagar-ho les persones físiques que resideixen a Espanya. És a dir, els que viuen en la seva major part de l’exercici a Espanya, tinguin o no la seva nacionalitat espanyola. Les persones estrangeres que resideixen a Espanya, han de pagar l’IRPF, encara que no tinguin la nacionalitat.
  • Cada treballador informa de la seva situació a través del model 145, que cada any des de la Cooperativa us demanem que ens actualitzeu.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment