L’IRPF és l’impost sobre la renda de les persones físiques. Aquest impost es paga quan les persones fem la declaració de la Renda cada any. Però a través de la nòmina les empreses estem obligades a retenir part de l’import que cobra cada persona treballadora a compte d’aquest impost. És com una bestreta de l’impost que es paga de forma avançada a l’estat de forma indirecta, és a dir, que l’empresa és qui realment paga a l’estat, calculant l’import sobre el salari brut. Que teòricament correspon a la part proporcional del mes. Però cal tenir en compte:

  • La retenció de l’IRPF és variable i depenen del salari del treballador/a i de les seves circumstàncies personals i familiars en cada moment.
  • L’impost sobre la renda de les persones físiques és un impost que intenta adaptar-se a les circumstàncies personals i familiars de cada cas, i per això hi ha diverses causes per les quals podem desgravar-nos part d’aquest impost, és a dir, pagar menys impost per exemple si tens persones a càrrec com fills menors, persones majors de seixanta-cinc anys, persones amb discapacitat, etc.
  • Per aquesta raó, davant d’un mateix salari, dues persones poden tenir un % de retenció diferent en funció de les seves circumstàncies personals i familiars.
  • Cada treballador informa de la seva situació a través del model 145, que cada any des de la Cooperativa us demanem que ens actualitzeu.
  • És un tribut de caràcter personal i directe que grava, segons els principis d’igualtat, generalitat i progressivitat.
  • Aquest impost han de pagar-ho les persones físiques que resideixen a Espanya. És a dir, els que viuen en la seva major part de l’exercici a Espanya, tinguin o no la seva nacionalitat espanyola. Les persones estrangeres que resideixen a Espanya, han de pagar l’IRPF, encara que no tinguin la nacionalitat.
  • L’empresa és l’encarregada de presentar i pagar aquestes retencions d’IRPF a l’Agència Tributària mitjançant la presentació de models com el Model 111, que es presenta mensualment o trimestralment.
  • L’IRPF és una de les peces bàsiques del sistema tributari espanyol. Comprendre el seu funcionament és important per entendre com funciona la nostra societat i el món laboral.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment