Quan estàs de baixa per malaltia la llei diu estableix:

  • Del primer al tercer dia: baixa no retribuïda
  • Del quart al vintè dia:Baixa cobrant el 60% del teu salari/dia
  • Del vintiunè dia fins a l’any: baixa cobrant el 75% del teu salari/dia

De totes maneres, els convenis poden millorar el mínim que estableix la llei. En el nostres casos:

  • Convenis d’Acció Social i Lleure: En els casos d’incapacitat temporal, per malaltia comuna o accident no laboral, i des del primer dia d’inici de la baixa fins que es compleixin quinze dies de baixa, el treballador/a ha de rebre el complement necessari a la prestació d’IT a arribar el 85% de la seva retribució, i des del 16è dia fins al 90è ha de percebre el complement necessari fins a arribar al 100% de la seva retribució. A partir del 90è dia percebrà la retribució salarial que indiqui la seguretat social.
  • Conveni centres d’atenció i educació infantil: en cas d’incapacitat temporal i durant els tres primers mesos, s’abonarà al treballador el complement necessari per assolir el 100% del salari mensual del conveni (sou base, CPP i antiguitat). Aquest complement no s’abonarà en pagaments extraordinaris.
  • Conveni de Gent Gran: En cas d’incapacitat temporal per accident laboral i/o malaltia professional, l’empresa complementarà la prestació econòmica que el treballador o treballadora percebi de la Seguretat Social fins al 100% del salari,
    durant els vint-i-un primers dies de baixa.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment