Dret a la no discriminació
Quant a la discriminació per raó sexe, s’inclou el tracte desfavorable dispensat a dones o homes per l’exercici dels drets de conciliació o corresponsabilitat de la vida familiar i laboral.

Dret a l’adaptació de jornada per tenir cura de familiars a càrrec:
La nova llei amplia la llista de persones per les quals el o la treballadora pot sol·licitar aquesta mesura de conciliació de la vida familiar i laboral. En tots els casos, s’han d’acreditar degudament les circumstàncies per les quals fonamenta la petició, entre d’altres raons destaquem: per raons d’edat, accident o malaltia la persona no pugui valer-se per si mateixa. En concret les persones són:

  • Fills o filles majors de 12 anys,
  • El o la  cònjuge o parella de fet.
  • Familiars per consanguinitat fins al segon grau, així com d’altres persones dependents que convisquin en el mateix domicili.
  • Reducció de jornada per als qui requereixin encarregar-se de la cura directa d’un familiar fins al segon grau de consanguinitat del cònjuge o parella de fet, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, sempre que no existissin familiars per consanguinitat directa fins al segon grau.
  • S’amplia el dret a la reducció de jornada per a la cura de fills o persones a càrrec amb discapacitat que siguin menors de 26 anys i que tinguin càncer o una altra malaltia greu, quan el grau de discapacitat superi el 65%, sempre que aquesta condició s’acrediti abans de complir els 23 anys.

Permisos retribuïts per a absentar-se del treball: Ampliacions o nous permisos:

  • 15 dies naturals en cas de matrimoni o Registre de parella de fet;
  • 5 dies naturals per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari del cònjuge, parella de fet o parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, inclòs el familiar consanguini de la parella de fet, així com de qualsevol altra persona diferent de les anteriors, que convisqui amb la persona treballadora en el mateix domicili i que requereixi la cura efectiva d’aquella.
  • 2 dies naturals per la defunció del cònjuge o parella de fet, o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per tal motiu la persona treballadora necessiti fer un desplaçament a aquest efecte, el termini s’ampliarà en 2 dies.
  • 4 dies per a absentar-se del treball per causa de força major, quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata. Aquestes hores d’absència han de ser retribuïdes quan no sobrepassin 4 dies a l’any (conforme al que s’estableix en conveni col·lectiu o en acord entre l’empresa i la RLT). El motiu d’absència ha de ser acreditat.

Nou permís parental de 8 setmanes
Dret a un permís no retribuït parental d’un màxim de 8 setmanes, contínues o discontínues, per a la cura de fill, filla o menor acollit per temps superior a un any, fins al moment en què el menor compleixi 8 anys. Aquest permís podrà gaudir-se a temps complet, o en règim de jornada a temps parcial i constitueix un dret individual de les persones treballadores, homes o dones, per la qual cosa no pot transferir-se el seu exercici d’un progenitor a l’altre. La persona treballadora haurà d’especificar la data d’inici i fi del gaudi, havent de comunicar-lo a l’empresa amb una antelació de 10 dies (o la concretada pels convenis col·lectius), excepte en cas de força major. En cas que dos o més persones treballadores generessin aquest dret pel mateix subjecte causant (o en altres supòsits definits pels convenis col·lectius en els quals el gaudi del permís parental en el període sol·licitat alteri seriosament el correcte funcionament de l’empresa), aquesta podrà ajornar la concessió del permís per un període raonable, justificant-lo per escrit i després d’haver ofert una alternativa de gaudi igual de flexible.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment