En el Conveni d’acció social la persona treballadora, amb avís previ i justificació posterior, tindrà dret a absentar-se del lloc de treball, amb dret a remuneració pels motius següents:

  1. Tres dies laborables en cas de naixement d’un fill/a o a l’arribada del o la menor adoptat o acollit a la llar familiar en el cas d’adopció o acolliment. En el cas de part, adopció o acolliment múltiple, la durada del permís s’amplia a cinc dies si es tracta de dos fills i a set dies si en són tres o més.
  2. Tres dies en els casos d’accident, hospitalització, intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, malaltia greu o defunció de parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan, amb tal motiu, el treballador necessiti fer un desplaçament a aquest efecte, el termini serà de quatre dies.
  3. Quinze dies per matrimoni o inici de vida en comú dels treballadors i treballadores, amb independència de la seva orientació sexual, que es podran gaudir dins del termini d’un any des de la data del registre. Caldrà demostrar aquest inici de vida en comú, mitjançant el full certificat d’unions civils dels ajuntaments que en disposin, o acta notarial o registre de parelles de fet corresponent.
  4. Dos dies per trasllat del domicili habitual.
  5. Pel temps indispensable, per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic i personal, comprès l’exercici del sufragi actiu. Quan consti en una norma legal o convencional un període determinat, s’estarà al que aquesta disposi quant a durada de l’absència i a la seva compensació econòmica.
  6. Pel temps necessari per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.
  7. En els casos d’adopció o acolliment, per a l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació i per a la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, sempre, en tots els casos, que coincideixin amb la jornada de treball.
  8. Els treballadors i treballadores afectats pel present Conveni han de gaudir, per a cada any complet de servei, de 24 hores de permís per assumptes propis, o el que proporcionalment els hi correspongui en funció de la jornada contractada, realitzables en un màxim de cinc dies. Aquest permís es comunicarà l’empresa per escrit amb una antelació mínima de cinc dies i no requerirà justificació.
  9. Les persones que gaudeixin d’una reducció de jornada pels motius establerts a l’article 45 gaudiran de les 24 hores de permís realitzables en un màxim de cinc dies amb independència del percentatge de reducció que tingui. El personal que ja tingui reconegut un nombre igual o superior de dies o, si escau, hores de permís retribuït per assumptes propis, els conservaran com a condició més avantatjosa i no seran acumulables a les hores establertes en aquest apartat.
  10. El personal afectat per aquest Conveni podrà gaudir de tres dies de permís retribuït (equivalent a 24 hores per a la jornada completa o la seva part proporcional a la jornada contractada), amb caràcter recuperable. El gaudiment d’aquests tres dies per assumptes propis requerirà que la persona treballadora els sol·liciti amb la màxima antelació possible, però sempre amb un preavís mínim de cinc dies no podent-se acumular als períodes de vacances. Tanmateix, l’empresa comunicarà a la persona treballadora amb la màxima antelació possible, però sempre amb un preavís mínim de cinc dies el dia a recuperar.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment