En el Conveni de Gent Gran la persona treballadora, amb avís previ i justificació posterior, tindrà dret a absentar-se del lloc de treball, amb dret a remuneració pels motius següents:

 1. Quinze dies naturals en cas de matrimoni. Tindran dret igualment a aquest permís les unions estables de parella que es constitueixin d’acord amb la normativa de parelles estables recollida al llibre segon del Codi Civil de Catalunya. Aquests dies es podran gaudir, a elecció del treballador, amb posterioritat al fet causant, durant com a màxim dotze mesos després, i acumular al període de vacances, sempre que el/la treballador/a ho demani amb dos mesos d’antelació com a mínim.
 2. Quatre dies de lliure disposició al llarg de l’any, considerats a tots els efectes com efectivament treballats. Es gaudiran un per trimestre, excepte acord exprés entre l’empresa i la persona treballadora. Per fer efectiu el gaudi d’aquests quatre dies lliures, se sol·licitaran amb una antelació mínima de set dies a la data del gaudi (excepte casos d’urgent necessitat, en aquest cas l’antelació mínima serà de tres dies), procedint a la seva concessió per part de l’empresa, excepte que per raons organitzatives justificades no es pugui concedir el gaudi en la data sol·licitada, comunicant-li a la persona interessada amb 48 hores d’antelació com a mínim (excepte en casos d’urgent necessitat). En tot cas, el personal gaudirà d’aquests quatre dies, sense necessitat de justificació, abans del 15 de gener de l’any següent. El gaudi d’aquests quatre dies necessitarà un període de treball previ de tres mesos per cada dia de lliure disposició.
 3. Tres dies naturals per mort, accident o malaltia greu o hospitalització del cònjuge o parella de fet legalment establerta, i parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
  1. En els casos de malaltia greu que requereixi hospitalització, el gaudi es pot realitzar, inclús de forma fraccionada per dies, mentre duri l’hospitalització. Els dies del dit fraccionament, que s’hauran de comunicar a l’empresa, tindran el mateix caràcter de feiners, descans setmanal o festius que haguessin tingut en el cas que la persona hagués optat per gaudir-los de forma continuada des de l’inici del fet causant. En cas del cònjuge, parella de fet legalment establerta i parents fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, per adopció o per acolliment preadoptiu o permanent, s’assimila a hospitalització l’hospitalització domiciliària o cirurgia major ambulatòria, així com les estades a urgències que siguin superiors a 24 hores.
  2. En aquest cas el permís es gaudirà mentre duri l’estada a urgències i tindrà una durada màxima de dos dies. Sempre que el personal necessiti fer un desplaçament, a tal efecte, fora de la província o de la comunitat autònoma, excepte que la distància sigui inferior a 50 quilòmetres, o per causa realment justificada, el termini es veurà ampliat a dos dies addicionals.
  3. Podran ampliar-se aquests dies descomptant els festius abonables i/o vacances, prèvia sol·licitud del personal.
  4. En el mateix sentit, quan el fet causant hagi succeït fora del territori espanyol i amb una distància mínima de 1000 quilòmetres, i l’afectat sigui el cònjuge, parella de fet legalment establerta o parent de primer grau per consanguinitat o afinitat, els cinc dies de permís es veuran incrementats, prèvia sol·licitud de la persona treballadora, en altres cinc dies més, aquests darrers no retribuïts. En aquest cas, s’haurà de provar complidament el desplaçament realitzat.Tanmateix, tot l’anterior, en els casos d’hospitalització, el permís regulat en el present apartat finalitzarà per alguna de les dues següents causes:
   1. El transcurs de tres dies d’hospitalització sense alta mèdica, o cinc en el seu cas.
   2. L’alta mèdica abans que transcorrin dits 3 dies o 5 en el seu cas.
 4. Dos dies naturals en els casos d’intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari, de cònjuge, parella de fet legalment establerta o parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat.
  1. En els casos de repòs domiciliari, l’inici es pot flexibilitzar i el gaudi es pot fer, inclús de forma fraccionada per dies, mentre duri el repòs domiciliari. Els dies d’aquest fraccionament, que s’hauran de comunicar a l’empresa, tindran el mateix caràcter de feiners, descans setmanal o festius que haguessin tingut en el cas que la persona hagués optat per gaudir-los de forma continuada des de l’inici del fet causant.
  2. Sempre que el personal necessiti fer un desplaçament, a tal efecte, fora de la província o de la comunitat autònoma, excepte que la distància sigui inferior a 50 quilòmetres, o per causa realment justificada, el termini es veurà ampliat a dos dies addicionals. Podran ampliar-se aquests dies descomptant els festius abonables i/o vacances, prèvia sol·licitud del personal.
 5. Un dia per trasllat del domicili habitual.
 6. Pel temps indispensable, per al compliment d’un deure inexcusable de caràcter públic o personal, comprès l’exercici del sufragi actiu.
 7. Als permisos necessaris per a concórrer a exàmens quan cursi amb regularitat estudis per a la consecució de títols oficials acadèmics o professionals tenint en compte que d’aquests permisos únicament seran retribuïts els corresponents a exàmens eliminatoris. El personal gaudirà d’aquest permís el dia natural en què tingui l’examen, si presta els seus serveis en jornada diürna o vespertina. Si el personal treballa de nit, el permís el gaudirà la nit anterior a l’examen
 8. La treballadora embarassada tindrà dret a absentar-se del treball, amb dret a remuneració, per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part, previ avís a l’empresa i justificació de la necessitat de la seva realització dintre de la jornada laboral. En els casos d’adopció, guarda amb fins d’adopció o acolliment, per l’assistència a les preceptives sessions d’informació i preparació i per la realització dels preceptius informes psicològics i socials previs a la declaració d’idoneïtat, sempre, en tots els casos, que hagin de tenir lloc durant la jornada de treball.
 9. Pel temps indispensable durant tres vegades a l’any per acompanyar al fill/a la filla a consulta mèdica de l’especialista, sempre que l’empresa no hagi procedit a canviar el torn per facilitar aquest acompanyament. La negativa de la persona treballadora a canviar el torn exclou l’existència del permís. J. Els progenitors amb fills amb discapacitat tenen dret a permisos d’absència del lloc de treball remunerats per poder assistir a reunions o visites en els centres educatius especials o sanitaris on rebin suport. El còmput dels permisos per matrimoni, mort d’un familiar, accident, malaltia greu o hospitalització s’iniciaran el primer dia feiner següent al del fet causant quan aquest fet es produeixi en dia festiu o descans setmanal per a la persona treballadora.
 10. Llicència per assumptes propis: tres mesos a l’any, computant-se d’una sola vegada o fracció (que en cap cas podrà ser inferior a un més), no coincident amb els mesos de juny, juliol, agost i setembre, sol·licitada amb una antelació de vint dies, excepte casos d’urgent necessitat. Podrà pactar-se entre empresa i personal la pròrroga d’aquest període sense excedir en cap cas dels 6 mesos. Si les circumstàncies assistencials ho permetessin, es podria fer ús d’aquest tipus de permís en el període estival citat anteriorment. Previ avís, justificació i acord amb l’empresa, el personal tindrà dret anualment fins a set dies no retribuïts, per assumptes de caràcter personal no recollits en l’apartat de llicències retribuïdes.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment