El treballador/a, amb l’avís i la justificació previs, pot absentar-se del lloc de treball amb dret a remuneració i sense caràcter de recuperable pels motius que estableix l’article 37 de l’Estatut dels Treballadors i amb les millores següents:

 1. Fins a tres (3) dies en cas de naixement d’un fill/a.
 2. Fins a tres (3) dies en cas d’accident o malaltia greus, intervenció quirúrgica, hospitalització, intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereixi repòs domiciliari, o defunció de parents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan per aquests motius el treballador/a necessiti traslladar-se a més de 220 km, el permís serà de cinc dies. Aquest permís es podrà gaudir dins el termini màxim de quatre dies a comptar des del dia del fet causant (excepte si el motiu és defunció).
 3. El dia del casament d’un parent fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.
 4. Un (1) dia pel canvi de domicili sense canvi de municipi i dos dies amb canvi de municipi.
 5. Quinze (15) dies per matrimoni o inici de vida en comú dels treballadors i treballadores, amb independència de la seva orientació sexual. Fins que quedi regulat per llei caldrà demostrar aquest inici de vida en comú, mitjançant el full certificat d’unions civils dels ajuntaments que en disposin o acta notarial. El permís contemplat en el present apartat es podrà gaudir dins el termini nou mesos a comptar des de la data del fet causant, sempre que en aquell moment el contracte estigués en actiu, i acordant la data de gaudiment amb l’empresa o entitat.
 6. Pel temps necessari per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.
 7. Tot el personal ha de tenir dret a permís retribuït per l’assistència a un consultori mèdic o per acompanyar a consulta mèdica un familiar fins al primer grau de consanguinitat o afinitat, amb avís previ i justificació posterior, fins a un màxim de 30 hores l’any o la part que proporcionalment correspongui en funció de les hores contractades, sempre que el treballador no pugui acudir-hi en un altre moment fora de l’horari laboral, per no haver-hi consulta.
 8. Tot el personal ha de tenir dret a permís per l’acompanyament del cònjuge, parella o de familiars de fins a primer grau de consanguinitat, per a rebre tractament per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes), o per a la realització de proves diagnòstiques o de control invasives (colonoscòpies, i similars). Aquest permís tindrà una durada de fins a 10 hores anuals retribuïdes, afegides a les reconegudes en l’apartat 7 del present article.
 9. Els treballadors i treballadores afectats pel present Conveni han de gaudir de 35 hores de permís retribuït, o el que proporcionalment els hi correspongui en funció de la jornada contractada, realitzables en un màxim de deu dies a l’any, per assistir a exàmens finals oficials o als que alliberen matèria, amb notificació prèvia per escrit a l’empresa o entitat amb dues setmanes d’antelació.
 10. Tot el personal pot demanar fins a quinze (15) dies de permís sense sou en el transcurs d’un any (no podrà ser abans o després de vacances excepte els casos de necessitat justificada). La sol·licitud i concessió d’aquests dies de permís no retribuït haurà de complir en la seva tramitació amb els següents requisits:
  1. El treballador o treballadora indicarà la causa de la sol·licitud del permís i el nombre de dies en què s’estendrà el temps de permís
  2. El treballador o treballadora ha de lliurar la sol·licitud escrita de permís a la direcció de l’empresa o entitat amb una antelació de, almenys, deu (10) dies a la data d’inici del permís.
  3. La sol·licitud de permisos no retribuïts que per motius d’urgent necessitat es demanin pel treballador o treballadora sense poder complir els terminis previstos en aquest article s’abordaran per la direcció de l’empresa o entitat amb caràcter extraordinari.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment