“Incoop és una cooperativa de treball i de consum sense ànim de lucre i amb més de 28 anys d’experiència, que té per missió generar, dissenyar, gestionar i desenvolupar projectes i serveis educatius, culturals i socials, acompanyant i assessorant entitats, col·lectius i persones, generant espais que contribueixen al seu creixement, durant tot el cicle de vida, contribuint a la transformació social”
642

Treballadores i treballadors

81%

Dones a la plantilla

60%

Dones a l’equip directiu

63%

Dones Sòcies

250

Voluntaris i Voluntàries

604

Persones formades l’últim any

53

Convenis Pràctiques

346

Socis i Sòcies de Consum

27

Sòcies i Socis de Treball

179

Serveis i Equipaments Gestiontats

QUI SOM

MISSIÓ

 

Incoop és una cooperativa de treball i de consum sense ànim de lucre i amb més de 28 anys d’experiència, que té per missió generar, dissenyar, gestionar i desenvolupar projectes i serveis educatius, culturals i socials, acompanyant i assessorant entitats, col·lectius i persones, generant espais que contribueixen al seu creixement, durant tot el cicle de vida, contribuint a la transformació social.

VISIÓ

La Direcció d’Incoop respon a l’estratègia aprovada per l’assemblea i definida en el pla Estratègic, aquest ha estat elaborat de manera participada, amb l’opinió de tothom amb especial atenció de la implementació de tots els estaments de l’organització. Establint de manera rigorosa i sistemàtica tots els mecanismes de control i avaluació d’aquest Pla a tots els nivells. Establint les mesures correctores necessàries durant tota l’elaboració.

La Direcció està basada en sistemes definits de lideratge i gestió coherents amb els valors de la cooperativa, amb mirada interna, cap als treballadors, socis i col·laboradors, i externa, cap als clients, proveïdors, competidors i altres agents.

Els socis de consum i de treball participen activament i es comprometen, esdevenint un important motor en el funcionament quotidià d’Incoop. La cooperació i la participació impregnen tota la metodologia de treball. Tenim una xarxa de relacions externes, properes, amb aliances estratègiques en el sector públic i privat.

Som referents en el sector del cooperativisme, l’economia social, i en els àmbits educatius i d’atenció a les persones. Disposem d’un sistema d’acompliment en la política de responsabilitat social d’Incoop i som responsables en matèria ambiental i econòmica, sempre amb les persones al centre de la nostra visió.

VALORS

TRANSPARÈNCIA:

Entenem la transparència com el conjunt d’actituds i metodologies que ens permeten compartir la informació necessària amb totes les  ersones i entitats que formen part d’Incoop, per tal d’assegurar la seva participació plena i així garantir el control democràtic de la cooperativa. De la mateixa manera també entenem la transparència com un dels valors fonamentals per garantir la confiança dels nostres clients. Demostrem coherència entre allò que defensem socialment i la pràctica que duem a terme internament als nostres serveis en el dia a dia. Treballar per ser clars i honestos en allò que som i en el que fem, és el millor exemple de compromís pel canvi social.

COMPROMÍS:

Entenem el compromís com l’esforç i el treball de cada dia de tots els i les membres de la nostra organització de donar compliment als nostres valors, pactes, acords, contractes i convenis i que aquest esdevinguin realitats siguin quines siguin les circumstàncies i els obstacles. Hem d’entendre que cadascú de nosaltres som part d’una cadena de processos/necessitats dels serveis i projectes i que, de la nostra tasca, en depenen altres persones. I fer-ho donant el màxim de nosaltres mateixos per arribar a les fites marcades en tots els projectes i serveis que desenvolupem.

• Compromís amb els nostres clients: Per desenvolupar els serveis contractats d’acord amb el projecte dissenyat, la qualitat pactada i el diàleg constant.

• Compromís amb els nostres usuaris/es: Per tal d’oferir els millors professionals per atendre les seves necessitats.

• Compromís amb els nostres treballadors/es: Per fer d’Incoop un espai de treball just, segur i enriquidor.

• Compromís amb la societat: El que ens mou és la nostra voluntat de contribuir d’una forma activa i decisiva a que aquesta societat sigui millor, més justa i igualitària.

PROXIMITAT:

Entenem la proximitat com la millor manera d’explicar com ens relacionem amb l’entorn, basant-nos amb el coneixement mutu, el diàleg i la complicitat. Donem valor al tracte amb les persones per poder oferir una atenció personalitzada i adequat a les necessitats de cada client,  usuari/a, treballador/a, soci/a i col.laborador i generar confiança.

LAÏCITAT:

Entenem la laïcitat com una posicionament a favor de la llibertat de pensament, creences, tradicions i d’acció de tota la ciutadania,  especialment d’infants i joves, amb els drets humans i dels infants com a marc de referència que afavoreix la pluralitat i la diversitat i la convivència.

RESPECTE:

Entenem el respecte com un element fonamental de la convivència de la societat, on el reconeixement dels drets de les persones i la valoració de la seva identitat, opinió o manera de pensar n’assegura dignitat de les persones que es dona d’igual a igual, sense cap mena de discriminació per raons de sexe, ideologia i condició econòmica i social.

SOM COOPERATIVA

 

Som a cooperativa que som, Incoop es membre  de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, una organització empresarial íntegrament dedicada a la creació, el creixement i la promoció de les més de 3.000 empreses cooperatives de treball que, dia a dia, enforteixen l’economia i la nostra societat en base a principis democràtics.

Les cooperatives promouen la participació de les persones membres, l’ocupació estable, la innovació, l’arrelament al territori i el desenvolupament local.

Juntes, les cooperatives catalanes generen uns 4.600 milions d’euros i representen el 3% del PIBs.

 

 

LES NOSTRES SÒCIES I SOCIS

SOCIES I SÒCIES DE CONSUM

 

Són totes aquelles persones o entitats que comparteixen l’objecte social dela cooperativa i consumeixen béns i/o serveis d’Incoop. Dins dels socis de consum hi ha les entitats membres del Moviment Laic i Progressista que són qui, en el seu moment, van decidir fundar una cooperativa per desvincular l’activitat del lleure associatiu i l’activitat empresarial.

SÒCIES I SOCIS DE TREBALL

Els socis i sòcies de treball són totes aquelles persones que presten el seu treball per realitzar l’objecte i les activitats d’Incoop i que han decidit lliurement esdevenirne socis i sòcies. Com a tals, participen de l’assemblea general, poden ser escollits com a representants al consell rector o al consell de treball, i poden participar de les comissions socials que s’organitzin.

REQUERIMENTS PER SER SOCI DE TREBALL O CONSUM

 

PERSONES SÒCIES DE CONSUM

Per ser sòcia o soci de consum de la cooperativa has de complir els requisits següents:

  1. Ser persona física o entitat sòcia de ple dret del Moviment Laic i Progressista, d’Esplais Catalans o d’Acció Escolta de Catalunya.
  2. Participar de les activitats socials de la cooperativa
  3. Fer l’aportació econòmica obligatòria (3,01€).
  4. Consumir, com a mínim i durant un període de tres anys, 300 euros les persones jurídiques i 50 euros les persones físiques.
  5. Tenir capacitat d’obrar d’acord amb el que preceptua el Codi Civil.

 

PERSONES SÒCIES TREBALLADORES

Per ser sòcia  o soci treballador/a has de complir els requisits següents:

  1. Treballar a INCOOP.
  2. Participar de les activitats socials de la cooperativa.
  3. Superar un període de prova de 12 mesos.
  4. Subscriure l’aportació econòmica obligatòria (3.500€). L’aportació econòmica es realitza en un pagament o en mensualitats.
  5. Tenir capacitat d’obrar d’acord amb el que preceptua el Codi Civil.

 

Per a més informació, contacta amb:

tecnic.social@incoop.cat

TREBALLADORES I TREBALLADORS A LA SEU CENTRAL D'INCOOP

MODEL DE GESTIÓ

El model de gestió d’Incoop està basat en 5 grans principis

RESPONSABILITAT INDIVIDUAL I COL·LECTIVA

Duem a terme, amb total transparència, polítiques econòmiques, socials i mediambientals encaminades a aconseguir un comportament ètic i responsable dins la nostra activitat.

TREBALL EN EQUIP

La   nostra   forma   organitzativa es basa en el treball en equip, no només des del concepte de treball sinó també per facilitar la concepció global de l’organització i per facilitar la presa de decisions dels equips de manera col·lectiva.

LES PERSONES

El centre del model i la clau d’èxit del mateix són les persones que formen part dels equips on tothom és important. Aquesta filosofia, com a cooperativa, és molt important per a nosaltres, ja que és l’eix vertebrador de la nostra manera d’entendre la societat.

SOSTENIBILITAT

La gestió econòmica dels serveis i de la cooperativa inclou la branca econòmica i financera, que ens permet rendibilitzar els recursos i optimitzar la gestió. La nostra finalitat no és el lucre, però és necessària la viabilitat financera.

ORIENTACIÓ AL CLIENT I ALS SERVEIS

Des dels equips de treball se segueixen els paràmetres acordats amb els clients i es flexibilitzen les necessitats i propostes dels usuaris i usuàries, afavorint la creació d’espais de comunicació i participació que ho possibilitin.

ÒRGANS DE GOVERN

ASSEMBLEA

L’assemblea general de la cooperativa és l’òrgan sobirà d’expressió de la voluntat social i està formada per tots els socis i sòcies de treball i les persones delegades, en les assemblees preparatòries, del socis i sòcies de consum. L’assemblea general és qui aprova la gestió del consell rector i les línies estratègiques que ha de seguir la cooperativa.

CONSELL RECTOR

El Consell Rector és l’òrgan de representació i govern de la cooperativa; té les competències per establir les directrius generals d’actuació, amb subordinació a la política fixada per l’Assemblea General.

Les funcions del consell rector són:

Fixar les directrius generals d’actuació en la gestió de la Cooperativa, amb subjecció a la política general establerta per l’assemblea general. Controlar permanentment i directament la gestió empresarial que ha estat delegada. Presentar a l’assemblea general la memòria explicativa de la gestió, la rendició de comptes i la proposta d’aplicació de resultats. Distribuir els càrrecs del Consell Rector.

El president de la cooperativa té atribuïda, en nom del consell rector, la representació d’Incoop i la presidència dels seus òrgans.

CONTROL

AUDITORIA

 

A Incoop passem una auditoria externa anualment que certifica que els nostres comptes són correcte.

Una auditoria requereix l’aplicació de procediments per obtenir evidència d’auditoria sobre els imports i la informació revelada en els comptes anuals. Els procediments seleccionats depenen del judici de l’auditor, inclosa la valoració dels riscos d’incorrecció material en els comptes anuals, deguda a frau o error. En efectuar aquestes valoracions del risc, l’auditor té en compte el control intern rellevant per a la formulació per part de l’entitat dels comptes anuals, a fi de dissenyar els procediments d’auditoria que siguin adequats en funció de les circumstàncies, i no amb la finalitat d’expressar una opinió sobre l’eficàcia del control intern de l’entitat. Una auditoria també inclou l’avaluació de les polítiques comptables aplica- des i de la raonabilitat de les estimacions comptables realitzades per la direcció, així com l’avaluació de la presentació dels comptes anuals presos en el seu conjunt.

L’auditoria d’Encís l’ha efectuat Angulo Associats.

MEMBRES CONSELL RECTOR

DOCUMENTS i MEMÒRIES

Memòria

Balanç Social

Estatuts d'Incoop

Llei de Cooperatives

Reglament de Treball Cooperatiu

Informe d'Auditoria de comptes anuals 2018

Informe d'Auditoria de comptes anuals 2017

TENS ALGUN DUBTE DEL FUNCIONAMENT DE LA COOPERATIVA?