Què significa ser soci o sòcia teballadora d'Incoop?

INCOOP és una Cooperativa integral de consumidors i usuaris, i de treball associat. Les persones que treballem a Incoop, tenim l’oportunitat de formar part de la Cooperativa com a socis i sòcies de treball. Fer aquest pas, significa establir un compromís amb la Cooperativa i la gent que la forma. Un compromís de participar activament en l’esdevenir de la Cooperativa, creure en la missió i compartir els nostres valors. Els nostres socis i sòcies, conseqüentment,  assumeixen uns deures cap a la Cooperativa i gaudeixen d’uns drets i condicions laborals particulars diferents als de la resta de treballadors/es. Ser soci i sòcia de la Cooperativa significa tenir-ne la propietat compartida, participar i decidir entre totes el rumb de l’organització. Els nostres Estatuts, les normes establertes pel Reglament de Règim Intern i el Codi de conducta, regulen el marc societari i tota l’organització.

Sol·licita una cita amb el personal tècnic societari

Omple el formulari per sol·lictar una trobada virtual amb el personal tècnic societari que t'informarà personalment de com funciona el procés i resoldrà tots els teus dubtes!

Deures dels i les sòcies

 • Fer efectives les aportacions econòmiques previstes en aquests Estatuts.
 • Participar en les activitats de la Cooperativa
 • Assistir a les reunions de les Assemblees Generals que siguin convocats.
 • Acceptar els càrrecs socials per als quals resultin elegits.
 • Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern.
 • No dedicar-se a activitats que impliquin competència amb les finalitats de la Cooperativa.
 • Guardar el secret sobre els assumptes i dades de la Cooperativa.
 • Complir els altres deures que resultin de preceptes legals i dels Estatuts.
 • Protegir els interessos comuns i a informar a l’Assemblea de qualsevol acte de perjudici.
 • Fomentar el diàleg, la solidaritat i l’entesa entre les persones sòcies de la Cooperativa.

Drets dels i les sòcies

 • Conèixer els Estatuts i Reglaments de la Cooperativa.
 • Beneficiar-se dels serveis que la Cooperativa presti, conforme el seu objecte social.
 • Rebre informació sobre les qüestions que afecten els seus interessos econòmics i socials.
 • Percebre el reemborsament de l’aportació en el cas de baixa voluntària, sense perjudici del que estableixen els Estatuts
 • Elegir i ser elegits per als càrrecs dels òrgans de la Societat.
 • Participar, amb veu i vot, en la presa d’acords a l’Assemblea General i a la resta d’òrgans dels quals formin part.

Condicions laborals del Règim cooperatiu d'Incoop

 

Els diferents convenis que regulen els nostres serveis seran el marc on encaixem les condicions laborals dels socis i sòcies, en el cas d’aquells que treballin a l’estructura serà el Conveni del Lleure, però pel fet de ser soci o sòcia tens dret a gaudir de les següents millores:

 • Intervencions, hospitalitzacions, accidents, malalties i defuncions de familiars: Disposarem de 5 dies naturals fins a 1r. grau de consanguinitat.
 • Assistència a consultori mèdic: fins a 35 hores anuals.
 • Canvi de domicili habitual: Disposem de 2 dies naturals sense canvi de municipi i de 3 dies naturals amb canvi.
 • Matrimoni o parella de fet: Disposarem de 16 dies naturals després de la unió i un dia abans del casament.
 • Vacances: Pel que fa als socis/es treballadors/es les vacances seran de 30 dies laborables.
 • Permís no retribuït: fins a 30 dies naturals de permís sense sou en el transcurs d’un any.
 • Excedència forçosa: de fins a 24 mesos per designació o elecció per a un càrrec públic o atenció al cònjuge i un familiar greument malalt fins a 1r. grau. Per perfeccionament professional amb l’objectiu de cursar estudis, cursos, seminaris o similars, el soci/a podrà demanar l’excedència després de 4 anys d’exercici actiu a la cooperativa. Durant el temps de gaudi d’aquesta excedència el soci/a té dret a la reserva del lloc de treball, còmput de l’antiguitat i reincorporació al mateix centre de treball.
 • Excedència voluntària: tenint almenys 1 any d’antiguitat a la cooperativa podràs gaudir-la però només conservarà el dret al reingrés si al lloc de treball hi ha una vacant en la seva especialitat o categoria laboral. Durant aquest temps no se li computa l’antiguitat. No obstant això, conserva el seu dret a veu a les assemblees, però no tindrà dret a vot.
 • Excedència per cura de fill: El soci/a té dret a un període d’excedència per tenir cura del seu fill/a fins que aquest compleixi els tres anys i sis mesos d’edat.  Aquest gaudi és computable a efectes d’antiguitat. Així mateix conserva el seu dret a veu a les assemblees, però no tindrà dret a vot.
 • Jubilació: En el cas de baixa per jubilació, el termini de devolució del capital serà als 90 dies de la jubilació del soci.
 • Garantia del lloc de treball: en igualtat de condicions el soci/a tindrà preferència davant d’una altre persona no sòcia amb el mateix perfil acadèmic i professional i les mateixes competències. Si el seu lloc de treball està vinculat a una concessió o concurs, i aquesta es rescindeixi o es perdi, la persona podrà decidir continuar treballant per l’empresa entrant, mantenint-se com a soci en excedència si ho desitja, rebent les ofertes. En cas que el soci decideixi que vol continuar treballant a la cooperativa, buscarem un lloc de treball que s’adeqüi al perfil professional del soci en la mesura del possible.
 • Dret preferent: Quan es produeixi una vacant en un lloc de treball els socis de treball podran accedir-hi preferentment sempre i quan compleixin els requisits específics.
 • Formació: augment en 10 hores addicionals a les que marca el conveni per dedicar-les a accions formatives. Els socis/es treballadors que siguin membres del Consell Rector, disposaran de 10 hores addicionals relacionades amb les seves funcions societàries.
 • Maternitat/Paternitat: El permís de maternitat de la mare/pare tindrà una durada extra d’una setmana, que es gaudiran de forma ininterrompuda, ampliables, en el supòsit de part múltiple a dues setmanes més per cada fill a partir del segon. En el supòsit de discapacitat del fill/a o del menor adoptat o acollit, el permís tindrà una durada extra de 4 setmanes.
 • Incapacitat temporal (IT): per malaltia comuna o accident no laboral, el soci/a treballador ha de rebre el 100 % de la seva retribució laboral des del primer dia d’inici de la baixa durant els 4 primers mesos.

Requisits d'admissió
de socis i sòcies:


 • Informe tècnic i social favorable i qualsevol altra condició que regula el Pla d’incorporació de sòcies.
 • Haver esgotat el termini de persona sòcia a prova.
 • Informe favorable de l’àrea social un cop ha finalitzat el període de prova.
 • aprovació de la sol·licitud definitiva per part del Consell Rector
 • Pagament del Capital social acordat.

Capital social obligatori


 • Capital social mínim obligatori de 3.500 €.
 • NOTA: Fins al setembre de 2023 no es podran fer noves admissions a la Cooperativa. A partir del setembre de 2023, les persones que vulguin ser sòcies de la Cooperativa hauran d’acollir-se a la capitalització del seu atur per poder aportar-lo com a capital social. 

Procés d'admissió
de socis i sòcies:

 
 1. El candidat/a sol·licita al tècnic/a societari iniciar el procés.
 2. Es demana informe tècnic al responsable directe del candidat/a.
 3. El tècnic/a societari també fa un informe.
 4. Si són favorables els dos informes, el candidat envia una sol·licitud formal al Consell Rector.
 5. El Consell rector analitza i pren una decisió.
 6. Si aquest és favorable a l’admissió es signa el contracte societari on es recull l’acord d’aportació capital + temps de període de prova).
 7. Alta al CC de socis.
 8. Inici del període de prova, on es dóna formació i s’avalua al candidat.
 9. Al finalitzar el període de prova s’entrega Informe fet per la persona tècnica societària al Consell Rector.
 10. El Consell Rector aprova o no la incorporació definitiva.
 11. La nova persona sòcia ha d’ingressar el capital social. (com a mínim el 25%).
 12. El candidat ja és persona sòcia de treball de ple dret.
 

Sol·licita una cita amb el personal tècnic societari

Omple el formulari per sol·lictar una trobada virtual amb el personal tècnic societari que t'informarà personalment de com funciona el procés i resoldrà tots els teus dubtes!