Organització

El treball

Qui som

Incoop som totes les persones que en algun moment o altre hem format part de la Cooperativa.

Principalment, la Cooperativa té més de 400 professionals dels àmbits de l’educació, la sociologia, la salut i la gestió cultural i comunitària. 

Som gent amb vocació i capacitat per atendre a les persones en tot el seu cicle de vida, i acompanyar-les per què puguin desenvolupar-se en els màxims aspectes de la vida. Des de que descobreixen el món a les nostres escoles bressol fins que planifiquen i gaudeixen d’un envelliment actiu en els nostres casals i centres de dia.

Qui som? Som l’Anna, la Marta, el Josep Maria, en David, el Jordi, el David, la Laura,  l’Eduard, l’Eva…

Principis del nostre treball

Més enllà de la nostra missió i els nostres valors, la gent que treballem a INCOOP som gent amb un alt sentit de la responsabilitat social. El nostre principal actiu són les persones i per a elles tota la organització dedica el treball diari a transformar els entorns on intervenim en espais més justos i feliços.

1. Qualitat humana

Els nostres processos de selecció no només es fixen amb les capacitats dels candidats. Per a nosaltres són tant importants les capacitat i el coneixement de les persones com el seu compromís social i la seva qualitat humana.

2. Esperit de servei

Els nostres equips sempre donen el 100%, i busquem la manera perquè la nostra intervenció sigui la millor en cada moment. I ho fem amb creativitat, passió i vocació de servei.

3. Recerca i Innovació

Impulsem la recerca i la innovació en la nostra intervenció a través del nostre laboratori EspaiTRES on hi participa tot el personal de la nostra Cooperativa.

La nostra experiència

Vestibulum semper pharetra. Curabitur cursus sapien sed porta dapibus.
Lorem ipsum – dolor quis ex mattis, euismod mauris eget, scelerisque sapien. Quisque semper malesuada ipsum!

Atenem a més de 214.000 persones cada any.
Gestionem 21 escoles bressol
Gestionem un centre de dia i 10 Casals de Gent Gran
Gestionem 28 projectes de lleure educatiu
Portem la gestió de 10 equipaments culturals i cívics
Tenim 14 serveis escolars de formació i d'orientació.
Tenim 8 equips de mediació amb més de 20 professionals.

Treballadores/s Seu Central

Anna Millán

Directora General

Eva Tedó

Direcció de Persones

Josep Mª Sesplugues

Direcció Econòmica

Jordi Manresa Casals

Gerència

Laia Campoy

Equip de Persones

Noelia Gálvez

Equip de Persones

Enric Payés

Equip Econòmic

Susanna Permanyer

Control de Gestió A. verda

Carmen Duarte

Equip Econòmic

Gemma Lopez

Equip Econòmic

Eva Viñas

Equip de Gestors

Marta Collet

Direcció Àrea Bressol

Elena Jardon

Direcció Àrea Socio-educativa

Saskia Portillo

Control Gestió General

Jordi Manyosa

Equip de Gestors

José Maria Giménez

Equip de Gestors

Carmen Fernández

Equip de Persones

Membres del Consell Rector de la Cooperativa

Josep Maria Sesplugues

El Tresorer de la Cooperativa, llicenciat en Administració i Direcció d'empreses i vinculat a la Cooperativa des del 2013 formant part com a Soci de Consum, l'any 2020 esdevé Soci de Treball.

Àngel Izquierdo

El Secretaria de la Cooperativa. Diplomat en Teràpia Ocupacional i amb un Postgrau d'Especialització en la Direcció de Serveis Socials i Masters en Coaching integral, i Lideratge Transformador. És soci de treball des del Novembre del 2011.

Eva Tedó

Vocal de la Cooperativa. Llicenciada en i amb post graus en Selecció, avaluació i conservació del talent i en Gestió i Administració de RRHH. És sòcia de treball des d'abril del 2020.

Eduard Fernando

President de la Cooperativa

Pilar Uriarte

Vocal de la Cooperativa. I sòcia treballadora des de l'any 1992.

Carla Planas

Vocal

El Consell Rector és l'òrgan de representació i govern establint les directrius generals d'actuació, amb subordinació a la política fixada per l'Assemblea General.

Corresponen al Consell Rector i no són delegables les següents facultats:

  1.  Fixar les directrius generals d’actuació en la gestió de la Cooperativa, amb subjecció a la política general establerta per l’assemblea general.
  2. Controlar permanentment i directament la gestió empresarial que ha estat delegada.
  3. Presentar a l’assemblea general la memòria explicativa de la gestió, la rendició de comptes i la proposta d’aplicació de resultats.
  4. Autoritzar la prestació d’avals o fiances a favor d’altres persones.
  5. Nomenar i destituir la persona que ocupa la Direcció General o la Gerència.
  6. Distribuir els càrrecs del Consell Rector.
  7. Decidir el trasllat del domicili dins del terme municipal, d’acord amb l’article 89 de la Llei de cooperatives catalana.
  8. El president de la Cooperativa té atribuïda, en nom del Consell Rector, la representació de la Societat Cooperativa i la presidència dels seus òrgans.

El Consell Rector s’ha de reunir amb caràcter ordinari, com a mínim, un cop cada tres mesos. Les deliberacions del Consell Rector només són vàlides si assisteixen a la reunió més de la meitat dels seus membres. S’admet que un membre del Consell Rector en representi un altre. Els acords s’han d’adoptar per majoria absoluta dels membres del Consell Rector presents o representats.