POLÍTICA DE PRIVACITAT I AVIS LEGAL D’INCOOP, SCCL:


1- Política de Protecció de Dades dels formularis de: cerca de persones i en el de formar part del butlletí de treballa amb nosaltres i d’inscripció a activitats organitzades per Incoop, sccl…

Les seves dades personals podran ser incloses en diversos fitxers automatitzats amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud expressa de formar part de les nostres bases de dades per a la selecció de candidats per a possibles ofertes de la Cooperativa Incoop o dels seus clients, o per isncriure’s a una de les activitats organitzades per la Cooperativa com Casals, Tallers o altres serveis similars. El responsable de les dades és la societat Cooperativa Catalana Incoop, SCCL. En el cas de formularis de cerca de feina, Incoop, SCCL podrà cedir les seves dades a les societats dins de la UE, que com a clientes d’Incoop hagin contractat el servei de cerca i selecció de perfils professionals per cobrir vacants professionals dins d’aquestes societats i prèviament hagin signat el compromís de tractament de dades i confidencialitat i la renúncia expressa a cedir-les a tercers en cap circumstància. Al mateix temps, l’informem que si ha sol·licitat rebre el nostre Butlletí on publiquem les nostres ofertes laborals per poder participar en altres processos de selecció gestionats per Incoop, SCCL que puguin ser del seu interès, utilitzarem una empresa proveïdora de serveis informàtics d’enviament de butlletins (Mailchimp). En el cas de formularis de inscripció a activitats com casals i tallers, Incoop, SCCL podrà cedir les seves dades a l’administració que ens hagi contratat la gestió i prestació d’aquestes activitats per tal que tinguin la informació dels participants. Si us plau, contacti amb nosaltres si no està d’acord amb aquesta transferència de dades. Vostè pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant el Responsable de Protecció de Dades d’Incoop al c / Mallorca 53, local 5 (Interior) 08029 de Barcelona, o enviant un correu electrònic proteccio.dades@incoop.catEn el cas que no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.


2- Sobre els correus electrònics sota el domini incoop.cat:

Els missatges i els fitxers annexes poden contenir informació confidencial. Si rep un correu sota el domini incoop.cat i no és el destinatari o l’ha rebut per error o se li ha fet arribar per qualsevol motiu, li preguem que ens ho comuniqui per aquesta mateixa via i alhora el destrueixi o l’esborri, i que en tot cas s’abstingui d’utilitzar, reproduir, alterar, arxivar o comunicar a tercers aquest missatge i fitxers annexes.

La seva adreça de correu electrònic juntament amb la informació que ens faciliti són tractats per Incoop, SCCL, amb domicili al  C. Mallorca 53, local 5 (Interior), 08029 de Barcelona, en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar i mantenir els contactes i relacions que es produeixin com a conseqüència de la relació que manté amb nosaltres.

La base jurídica que legitima aquest tractament serà el seu consentiment, l’interès legítim o la necessitat per gestionar una relació contractual o similar. El termini de conservació de les seves dades vindrà determinat per la relació que manté amb nosaltres.

Per a més informació sobre aquest tema, o per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, oposició i portabilitat en aquells supòsits en què sigui possible mitjançant l’enviament d’una notificació per escrit, adjuntant còpia d’un document que acrediti la seva identitat, a la següent adreça: Incoop, SCCL, C. Mallorca 53, local 5 (Interior), 08029 de Barcelona o per correu electrònic a proteccio.dades@incoop.cat. En el cas que no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Incoop no garanteix la integritat, la rapidesa o la seguretat d’aquest correu, ni es responsabilitza de possibles perjudicis derivats de la captura, incorporacions de virus o qualsevol altres manipulacions que facin tercers.


3- Avís Legal de la web d’Incoop www.incoop.cat:

Aquesta web té per objecte facilitar el coneixement i l’accés als productes i serveis oferts i prestats per Incoop, SCCL. El seu contingut és propietat d’Incoop, SCCL  pel que la còpia, ús, reproducció, distribució o qualsevol tipus de comunicació de la informació en ell recollida haurà de ser autoritzada per escrit per Incoop, SCCL. Poden posar-se en contacte amb nosaltres mitjançant l’enviament d’una notificació per escrit, adjuntant còpia d’un document que acrediti la seva identitat, a la següent adreça: Incoop, SCCL, C. Mallorca 53, local 5 (Interior), 08029 de Barcelona o per correu electrònic a incoop@incoop.cat .  

Incoop es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel·lar l’accés i continguts d’aquest web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seva actualització. Així mateix, Incoop es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la seva configuració o presentació, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís. Tant l’accés al web d’Incoop com l’ús de qualsevol informació continguda en el mateix és d’exclusiva responsabilitat de la persona usuària, no responent Incoop de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació. Incoop no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles o qualsevol altre contingut de la seva web siguin exactes o complerts, excloent, especialment, qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se dels continguts i serveis comercials o d’altra índole de pàgines que es puguin enllaçar electrònicament, directa o indirectament, a través del seu web.


4- Política de privacitat d’incoop:

La present Política de Privacitat ha estat redactada de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 General de Protecció de Dades del Parlament Europeu i del Consell de la Unió Europea, de 27 d’abril de 2016. La mateixa aplica a Incoop, SCCL

Identitat i dades de contacte quan el responsable del tractament és Incoop:
Nom: Incoop, SCCL
Direcció postal: C. Mallorca 53, local 5 (Interior), 08029 de Barcelona 
Correu electrònic de Contacte: proteccio.dades@incoop.cat
Delegat protecció de dades: Jordi Manresa

Finalitats als quals es destinen les dades personals:
La principal finalitat amb la qual Incoop, SCCL tracta dades personals dels seus clients és complir amb la relació contractual, les seves funcions establertes legalment. Així mateix, Incoop, SCCL tracta les dades dels clients amb la finalitat d’informar-los d’altres serveis, així com dels esdeveniments i activitats que duu a terme i puguin ser del seu interès. La principal finalitat amb la qual Incoop, SCCL tracta dades personals dels seus treballadors/es és complir amb la relació contractual, les seves funcions establertes legalment i facilitar l’accés i consulta de documentació personal i d’empresa directament relacionada amb la relació laboral que mantenen. Així mateix, Incoop, SCCL tracta les dades dels seus treballadors/es amb la finalitat d’informar-los d’altres noticies, fets, procediments, protocols, serveis, drets, obligacions, així com dels esdeveniments i activitats que duu a terme i puguin ser del seu interès. La principal finalitat amb la qual Incoop, SCCL tracta dades personals de les persones que han sol·licitat formar part de les nostres bases de dades per a poder participar dels processos de selecció que duem a terme la Cooperativa Incoop,SCCL, per a cobrir vacants professionals pròpies o de tercers amb qui mantenim una relació contractual, és complir amb la voluntat expressada de formar part dels processos de selecció i s’escau ser analitzades per a la validació de la idoneïtat del perfil en relació amb les vacants que es puguin cercar en cada moment segons criteri d’Incoop, SCCL. Així mateix, Incoop, SCCL tracta les dades d’aquestes persones amb la finalitat d’informar-los d’altres processos de selecció gestionats per Incoop, SCCL que puguin ser del seu interès, amb la utilització de proveïdors de serveis informàtics d’enviament de butlletins (Mailchimp).

Base jurídica:
INCOOP tracta les dades personals sempre que es compleixi almenys una de les següents condicions:
1. Que l’interessat hagi donat el seu consentiment per a un o diverses finalitats específiques, com pot ser el cas de la subscripció a newsletters, inclusió en Bases de Dades de perfils professionals, la cessió a terceres empreses que mantenen una relació contractual per la selecció de personal…
2. Que sigui necessari per a la prestació dels serveis acordats amb el client.
3. Que sigui necessari per al compliment de les obligacions legals d’Incoop, SCCL
4. Per l’interès legítim de Incoop, SCCL a difondre l’entitat i els seus serveis mitjançant accions de màrqueting, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals.

Destinataris als quals es poden comunicar les dades personals
En cas de ser necessari per a la prestació del servei, per al compliment d’obligacions legals, o per a qualsevol altra finalitat d’entre les anteriorment esmentades, les dades personals que Incoop, SCCL tracta poden ser compartides amb diverses categories de destinataris o amb autoritats competents o òrgans jurisdiccionals que ho requereixin.

Transferències a tercers països o organitzacions internacionals
INCOOP no durà a terme transferències de dades personals fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE). En el cas que el servei ho requereixi INCOOP ho faria en compliment amb les lleis de protecció de dades aplicables i amb les garanties adequades.

Termini de conservació de les dades
Les dades personals dels clients la gestió dels quals és o hagi estat necessària per a la prestació del servei es conserva durant el temps necessari per poder justificar i/o rendir comptes respecte de la gestió, i/o a la necessitat de defensa enfront de potencials reclamacions, la qual cosa pot anar vinculat a terminis legals de prescripció, o a la possibilitat de rebre requeriments d’autoritats competents.

Seguretat del tractament
Incoop, SCCL aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell adequat al risc, tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació, i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats de tractament, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als drets i llibertats de les persones físiques.

Els seus drets com a interessat
Pot exercir els seus drets com a interessat, dirigint-se a Incoop, SCCL, C. Mallorca 53, local 5 (Interior), 08029 de Barcelona o per correu electrònic a incoop@incoop.cat . Els interessats poden sol·licitar l’accés a les seves dades personals, i la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o poden oposar-se al tractament, o sol·licitar la portabilitat de les dades.
En els casos de tractaments basats en el consentiment, l’interessat pot, per les mateixes vies, retirar el consentiment a qualsevol moment. Així mateix, els interessats tenen dret a reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Febrer de 2022

© Copyright 2022 INCOOP, SCCL