[members_not_logged_in] [/members_not_logged_in] [members_access role=”scies”]

ESPAI SOCIAL

INFORMACIÓ GENERAL

A l’Espai Social hi trobareu tota la documentació d’interès per les socies d’Incoop.

Llei de cooperatives
Llei de Cooperatives #Llei de cooperatives

Estatuts d’Incoop
Estatuts d'Incoop #Estatuts d’Incoop

Reglament de treball cooperatiu
Reglament de treball cooperatiu #Reglament de treball cooperatiu

ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA 2019

L’Assemblea General Extraordinària de la cooperativa INCOOP, SCCL, es celebrarà el proper dissabte 30 de novembre de 2019 al centre de serveis Torre Jussana, a l’Avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer núm. 30, de Barcelona, les 14.45h en primera convocatòria i a les 15.15h en segona convocatòria.

DOCUMENTACIÓ DE L’ASSEMBLEA

Convocatòria i ordre del dia de l’assemblea:
Convocatòria i ordre del dia #Convocatòria i ordre del dia

A continuació, us exposem l’ordre del dia de l’assemblea amb la documentació vinculada de cada punt.

 1. Benvinguda
 2. Nomenament o renovació, si s’escau, dels auditors de comptes de la cooperativa
  Memòria Incoop 2018 #Nomenament dels auditors de comptes
 3. Informació del seguiment econòmic de la cooperativa
 4. Informació del procés de creació de la nova aliança entre les entitats del Moviment Laic i Progressista
 5. Informació del procés de baixa de sòcies de consum de la cooperativa
 6. Informar de l’estat de renovació del RTC
 7. Elecció, si s’escau, de nous membres pel Consell Rector de la cooperativa.
 8. Delegació de facultats per elevar a públic els acords adoptats
 9. Torn obert de paraula
 10. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea.

Un cop finalitzada l’Assemblea es celebraran les Jornades Anuals d’Incoop 2019.

MODELS DE DOCUMENTACIÓ LOGÍSTICA

Per a sòcies de treball

 • Delegació de vot per a sòcies de treball
  Delegació del vot - Sòcies de treball #Delegació del vot – Sòcies de treball (data)
 • Presentació de candidatura per a sòcies de treball
  Presentació de candidatura - Sòcies de treball #Presentació de candidatura – Sòcies de treball
 • Sol·licitud de baixa d’un òrgan
  Sol·licitud de baixa d'un organ - Sòcies de treball #Sol·licitud de baixa d’un òrgan – Sòcies de treball

Per a sòcies de consum

 • Acreditació per a l’assemblea
  Acreditació per l'assemblea per sòcies de consum (data) #Acreditació per l’assemblea per sòcies de consum (data)
 • Delegació de vot per a sòcies de consum
  Delegació del vot - Sòcies de consum #Delegació del vot – Sòcies de consum (data)
 • Presentació de candidatura per a sòcies de consum
  Presentació de candidatura - Sòcies de consum #Presentació de candidatura – Sòcies de consum
 • Sol·licitud de baixa d’un òrgan
  Sol·licitud de baixa d'un organ - Sòcies de consum #Sol·licitud de baixa d’un òrgan – Sòcies de consum
 • Certificació de canvi de representant en un òrgan
  Certificació de canvi de representant en un òrgan - Sòcies de consum #Certificació de canvi de representant en un òrgan – Sòcies de consum

INFORMACIÓ SOBRE EL FUNCIONAMENT DE L’ASSEMBLEA

Dret a vot a l’assemblea

 • Persones amb dret a vot en aquesta assemblea:
  • Soci/es de consum
  • Socis/es treballador/es comuns/es.
  • Socis/es treballador/es temporals.

En cas de no poder assistir a l’assemblea poden delegar el vot a persones que tenen dret a vot.

 • Persones sense dret a vot en aquesta assemblea:
  • Socis/es col·laboradors/es.
  • Socis/es en excedència.

Candidatures a òrgans de la Cooperativa

Per presentar candidatures al Consell Rector cal enviar per correu electrònic a candidatures@incoop.cat adjuntant una carta de presentació i motivació, que es farà pública a tots els socis i sòcies, indicant com a mínim el nom complert, el DNI/NIF, un telèfon mòbil de contacte, una adreça de correu electrònic i, en cas de ser una persona jurídica, el nom del representant i les seves dades de contacte.

El termini per la presentació de candidatures acabarà el proper 26 de novembre de 2019 a les 23:59.

Representacions de vot a l’Assemblea General

En el cas de les persones sòcies de consum que no puguin assistir a l’Assemblea General Extraordinària, el seu dret de vot podrà exercir-se a l’Assemblea per mitjà d’una altra persona sòcia de consum, que no podrà representar-ne més de dos

En el cas de que una persona sòcia treballadora, comuna o temporal, que no pugui assistir a l’Assemblea General, el dret de vot podrà exercir-se a l’Assemblea per mitjà d’una altra persona sòcia treballadora, comuna o temporal, que no podrà representar-ne més de un i sempre que l’absència respongui a causa de força major.

En ambdós casos, la representació haurà de ser escrita i expressa per una sessió concreta, l’admissió es farà per la presidència de l’Assemblea General al començament de la sessió.

Justificació de la no assistència a l’Assemblea General

Recordeu també que, tal i com queda reflectit en l’article 8.c) dels Estatuts Socials de la Cooperativa, les persones sòcies estan obligades a assistir a les reunions de les assemblees generals i dels òrgans de govern i consultius de la Cooperativa a que siguin convocats. Per aquest motiu, en cas de no poder assistir a l’Assemblea, s’haurà de justificar la no assistència.

Per a qualsevol dubte sobre l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària d’INCOOP podeu enviar un correu electrònic a cr@incoop.cat o a tecnic.social@incoop.cat.

Com sabeu, l’Assemblea és l’espai més important de presa de decisions de la Cooperativa i comptem, com sempre, amb la vostra participació!

 


 

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA 2019

L’Assemblea General Ordinària i Extraordinària d’INCOOP es celebrarà el proper divendres 31 de Maig de 2019, a les 17:30h, en primera convocatòria, i a les 18:00h, en segona convocatòria. L’Assemblea tindrà lloc a l’Avinguda de les Drassanes 3, planta baixa, de Barcelona, a la sala d’actes de l’Associació de Mestres Rosa Sensat.

DOCUMENTACIÓ DE L’ASSEMBLEA

Convocatòria i ordre del dia de l’assemblea:
Convocatòria i ordre del dia #Convocatòria i ordre del dia

A continuació, us exposem l’ordre del dia de l’assemblea amb la documentació vinculada de cada punt.

 1. Benvinguda
 2. Aprovació, si s’escau, de la gestió del consell rector.
  a. Memòria INCOOP 2018
  Memòria Incoop 2018 #Memòria Incoop 2018
  b. Informe gestió CR 2018
  Informe de gestió del Consell Rector 2018 #Informe de gestió del Consell Rector 2018
 3. Presentació de l’informe de l’auditoria de comptes.
  Comptes Anuals 2018 i informe d'auditoría #Comptes Anuals 2018 i informe d’auditoría
 4. Aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de INCOOP, SCCL corresponents a l’exercici del 2018.
 5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de distribució del resultat.
 6. Presentació del pressupost de l’exercici 2019.
 7. Ratificació, si s’escau, de la incorporació de INCOOP, SCCL, com a sòcia de la Cooperativa COOP 57, SCCL i de la Xarxa d’Economia Social (XES).
  Incorporació a la XES i a COOP57 #Incorporació a la XES i a COOP57
 8. Informació del procés de dissolució de Moviment Laic i Progressista.
  Procés del Moviment Laic i Progressista #Procés del Moviment Laic i Progressista
 9. Informació del procés d’incorporació de persones sòcies.
 10. Aprovació, si s’escau, de la modificació dels articles 5 i 6 dels Estatuts Socials, referent als requisits per ser persona sòcia de consum d’INCOOP, SCCL. Proposta de modificació dels estatuts #Proposta de modificació dels estatuts
 11. Cessament, renúncia, ratificació, elecció i nomenament, si s’escau, dels membres del Consell de Consum de la cooperativa.
  Membres Consell de Consum #Membres Consell de Consum
 12. Cessament, elecció i nomenament, si s’escau, dels membres del Consell de Treball.
  Membres Consell de Treball #Membres Consell de Treball
 13. Cessament, ratificació, elecció i nomenament, si s’escau, dels membres del Comitè de Recursos.
  Membres Comité de recursos #Membres Comité de recursos
 14. Renúncia al càrrec d’alguns membres del Consell Rector.
  Carta de Renúncia Pau Fuentes #Carta de Renúncia Pau Fuentes
  Carta Renúncia Jose Jiménez #Carta de Renúncia Jose Jiménez
 15. Elecció i nomenament, si s’escau, de membres del Consell Rector
  Membres Consell Rector #Membres Consell Rector
  Carta de presentació Josep Ma Sesplugues #Carta de presentació Josep Ma Sesplugues
 16. Delegació de facultats per elevar a públic els acords adoptats.
 17. Torn obert de paraula.
 18. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea.

Un cop finalitzada l’Assemblea hi haurà com sempre un petit refrigeri i pica-pica.

[/members_access]