• No, això dependrà dels ingressos que s’han obtingut durant l’any.
  • Com que en molts casos aquests ingressos són variables, fem regularitzacions periòdiques per anar ajustant el percentatge de retenció i acostar-nos al que realment ha de tenir el treballador, tenint en compte tots els ingressos del període (any).
  • També variaria el % de retenció si les condicions personals i familiars canvien i el treballador/a n’informa l’empresa.
  • En qualsevol cas, quan el treballador/a presenta la renta, l’estat calcularà si s’ha retingut tot l’import que correspon pagar al treballador, i si no és així li calcularà l’import no satisfet per l’empresa a nom seu i s’indicarà en la declaració de la renda anual, que en aquest cas pot sortir a pagar…

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment