En el Conveni de centres d’assistència i educació infantil: El treballador previ avís escrit i justificat, podrà absentar-se del treball amb dret a remuneració, per algun dels motius i pel temps següent:

 1. Quinze dies naturals en cas de matrimoni o inici de la vida en comú quan es tracti de parelles de fet degudament inscrites al Registre Oficial de la comunitat autònoma on estiguin empadronats. Ho haurà d’avisar amb una antelació mínima de quinze dies.
 2. Tres dies en els casos de mort, accident o malalties greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari de parents fins a segon grau de consanguinitat o afinitat. Quan amb aquest motiu, el treballador necessiti fer un desplaçament a aquest efecte, fora de la província, el termini serà de quatre dies.
 3. Un dia per trasllat del domicili habitual. Ho haurà d’avisar amb una antelació mínima de quinze dies.
 4. Pel temps indispensable per al compliment d’un deure inexcusable, de caràcter públic i personal. Quan el compliment del deure abans referit suposi la impossibilitat de la prestació del treball a causa de més del 20 per 100 de les hores laborals, en un
  període de tres mesos, podrà passar el centre al treballador afectat a la situació d’excedència forçosa. En cas que el treballador, pel compliment del deure o en l’exercici del càrrec, percebi una indemnització, es descomptarà l’import de la
  mateixa del salari a què tingués dret al centre.
 5. Per realitzar funcions sindicals o de representació del personal als termes establerts legalment.
 6. Un dia per casament de familiar fins a segon grau de consanguinitat.
 7. Per a l’assistència a consultori mèdic de la Seguretat Social.
 8. Per a la realització d’exàmens prenatals i tècniques de preparació al part per les treballadores embarassades, previ avís i justificació de la necessitat de la seva realització dins de la jornada de treball. Tot el personal podrà sol·licitar fins a quinze dies de permís no retribuït sense sou per any, que haurà de sol·licitar-se amb almenys quinze dies de preavís. Si hi ha un altre treballador gaudint d’aquest permís, l’empresari ha de decidir la conveniència o no de la concessió. Aquests dies de permís no poden ser immediatament anteriors o posteriors a les dates de vacances.

Deixa un comentari

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment